Home » เพิ่มมูลค่าบ้านที่ดิน

Category: เพิ่มมูลค่าบ้านที่ดิน

เพิ่มมูลค่าบ้านที่ดิน

แปลงไม้ยืนต้นให้มีมูลค่า เพิ่มราคาที่ดิน วินวินจากกฎหมายใหม่

ต้นไม้ยืนต้นในบ้านของคุณสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคุณเพิ่มขึ้นได้ แล้วนะรู้ยัง ?

            เหตุเพราะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่าง พ.ร.บ. รวม 2 ฉบับที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันในสาระหลักก็คือ ทำให้ต้นไม้กลายเป็นเครื่องค้ำประกันการกู้เงินและทางธุรกิจได้  ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินที่มีต้นไม้อยู่ สามารถใช้ประโยชน์ต้นไม้ได้อย่างเต็มที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่สร้างความร่มรื่นให้กับบ้านให้เย็นชื่นใจ แต่ยังทำประโยชน์ให้กับเจ้าของที่ดินได้อย่างมากมาย ทั้งการตัดขาย ทำไม้ และ หลักประกันในการกู้ยืมเงินและทางธุรกิจ  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562  อาจเรียกได้ว่านี่คือโอกาสทองจากกฎหมายใหม่เลยก็ว่าได้   Read more