Graphic designer
Graphic designer

Introduce employees Interior Designer

 

Graphic designer
Sornsawan  Pame –                                Graphic designer

 

 

การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว helpdee ดีอย่างไร ?

ได้มีส่วนร่วมในการทำงานและพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นและมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้สร้างงานการออกแบบ ใหม่ๆอยู่ตลอด

 

 

 

 

 การทำ Interior  เกี่ยวกับเรื่องบ้าน เเละคอนโดยากหรือไม่?

ในการทำงานออกแบบต่างๆ ไม่ยากและไม่ง่ายในเวลาเดียวกัน เพราะต้องใช้การวิเคราะห์จากกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า ที่ต้องการสร้างบ้านหรือตกแต่งห้องต่างๆนั้นออกมาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายวัสดุอุกรณ์ต่างๆในการนำมาใช้ในการตกแต่งงานนั้นๆ และคำนึงถึงเรื่องความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานของพื้นที่และการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด และลงตัวมากที่สุดพร้อมทั้ง ความสวยงามและความพึงพอใจของลูกค้า

การตัวเองอย่างไร ให้งานเสร็จทันในเวลาที่กำหนด?

ทำการวางแผนงานไว้ตั้งแต่ได้รับมอบหมายงาน

คติประใจในการทำงาน?  

คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ทำไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *