เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 วัน

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ประกอบธุรกิจให้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร (Translation) ทุกชนิดทุกประเภท เช่น เอกสารด้านกฏหมาย เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เอกสารด้านธุรกิจการค้าทั่วไป รวมไปถึงเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization ) สถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (Authentication) รับรองคำแปลเพื่อใช้ในชั้นศาล รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม (Certified Translator of Justice Court) ทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นต้น นอกจากนั้น ยังให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริการขอใบขับขี่สากล บริการขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม บริการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น บริการขอคัดรายการทะเบียนราษฎร์ บริการขอคัดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวฯลฯ
25% Complete
ขอใบเสนอราคา

ได้รับการตอบกลับภายใน 1 วัน

เลือกบริการจาก มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ