เกี่ยวกับผู้ให้บริการรายนี้

ข้อมูลติดต่อ

ลูกค้า 0 คนได้รับบริการแล้ว

ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น มีประสบการณ์งานแปลเอกสารและให้บริการงานแปลเอกสารมาแล้วในทุกสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์และการศึกษา นอกจากนี้เรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว
Main Services

กรุงเทพ

25% Complete
ขอใบเสนอราคา

เลือกบริการจาก Tellme Tarnslation

ขอใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ